Etiket arşivi: Beykozdaki Türbeler

Üsküdar ve Beykoz’un Nûrlu Mekânları

Güzel şehrimiz İstanbul’un hemen hemen her bir köşesinde Sahâbe-i Kirâm, Evliyâullah, Ni’me’l-ceyş (Fetih Şehîdleri ve Gâzîleri), Pâdişâh, Vâlide Sultân, Şehzâde ve Devlet Ricâlinin  türbe ve kabirlerine rastlamak mümkündür. Bilhassa başta Fâtih ilçesi olmak üzere Eyüp, Eminönü, Üsküdar ve Beykoz ilçelerinde bu ziyâret yerlerinin  sayıları epeyce fazladır. Kimisi ihyâ edilmiş, kimisi bakımsızlıkdan harâb olmuş, kimisi de ne yazık ki tamamen ortadan kalkmıştır. Özellikle Ramazân-ı Şerîf aylarında (üç aylarda; Receb, Şâ’bân ve Ramazân) ve sâir mübârek gün ve gecelerde bu mânevî mekânlar yediden-yetmişe, erkek-kadın, genç-yaşlı vatandaşlarımız tarafından daha yoğun bir şekilde ziyâret edilmektedir. Allah dostları târih boyunca insanları irşâd etmeye çalışmışlar, karanlık gönülleri feyz kandilleri ile aydınlatmışlardır.

 

 1. Akbaba Mehmed Efendi Kabri

Fâtih Sultân Mehmed Hân ile Konstantıniyye (İstanbul) şehrini fetheden ni’me’l-ceyş’dendir (mutlu asker). Kabri, Beykoz’da, kendi adıyla anılan Akbaba Köyü’ndedir. Hemen yanında ise Cân Fedâ Hâtûn Câmii yer almaktadır. Akbaba Hazretleri aslen Buharalı (günümüzde bu şehir Özbekistan’dadır) olup gerçek adı Mehmed’dir. Hâcı Bayrâm-ı Velî Hazretlerinin mürîdi Ak Şemseddîn Hazretleri ile birlikte Sultân II.Mehmed’in (Fâtih Sultân Mehmed) danışmanlığını yapmıştır.

 1. Azîz Mahmûd Hüdâyî Türbesi

Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretleri 1541 senesinde Şereflikoçhisar’da dünyaya geldi. Babasının adı Fadlullah’dır. Keşif ve kerâmetleri olan büyük bir Allah dostudur. Bursa’da medfûn bulunan evliyânın büyüklerinden Şeyh Üftâde Hazretlerinin mürîdidir. İlim tahsiline Sivrihisar’da başladı. Daha sonra İstanbul’daki Küçük Ayasofya Medresesi’ne devam etti. Zamanın büyük âlimlerinden ders gördü. Edirne’de Sultân Selîm Medresesi hocalığında, Şam ve Mısır’da Kadılık (hâkimlik) görevlerinde bulundu. Daha sonra Bursa Kadısı oldu. Bursa’da kadı iken kısa zamanda Mekke-i Mükerreme’ye gidip hacı olan bir kişinin davasına baktı. Bu hâdise onu hayretler içinde bıraktı. Bunun üzerine kadılığı bırakarak dervişliğe soyundu. Şeyh Muhammed Üftâde’nin mürîdi oldu. Mürşîdi (hocası) Üftâde Hazretlerinin vefâtından sonra İstanbul’a gitti. Osmânlı Pâdişâhlarından Sultân III.Murâd Hân, Sultân III.Mehmed Hân, Sultân I.Ahmed Hân, Sultân II.Osmân Hân ve Sultân IV.Murâd Hân zamanında yaşadı ve bu hükümdârlara nasihatlerde bulundu. İstanbul’un büyük câmilerinde halkı irşâd için vaazlar verdi. Pek çok kerâmetleri görüldü. 1628 yılında Üsküdar’daki dergâh-ı şerîfinde hakkın rahmetine kavuştu. Yazmış olduğu kitaplar vardır. Pâdişâh Sultân I.Ahmed Hân’ın yanında yapmış olduğu şu duâ çok meşhûrdur: “Yâ Rabbi, kıyâmete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere olsun türbemize gelip rûhumuza Fâtiha-i Şerîf okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar, denizde boğulmasınlar. Ömürlerinin sonlarında fakirlik görmesinler. İmânlarını kurtararak bu dünyadan göçsünler.” diye duâ eyledi. Cenâb-ı Allah (c.c.) sırrını mukaddes eylesin. Âmin.

 1. Cennet Mehmed Efendi Kabri

Kabri, Üsküdar’da, Azîz Mahmûd HüdâyîKülliyesi’nin alt tarafındaki Azîz Mahmûd HüdâyîSokağı üzerindedir. Kabrinin etrâfı duvar ile çevrili olup üstü açıktır. Cennet Efendi, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hazretlerinin mürîdlerindedir. Azîz Mahmûd Hüdâyî Hânkâhı Şeyhi Mes’ud Efendi’nin vefâtından buraya şeyh tâyin oldu. 11 Ocak 1665 târihinde hakkın rahmetine kavuştu. Cennet Mehmed Efendi’nin yanında akrabalarının kabirleri vardır.

 1. Çakmak Dede Kabri

Beykoz’da Çakmak Dede Kabristanında medfûndur. İstanbul’un fethine katılan askerlerden olduğu rivâyet edilmektedir. Hayatı hakkında bilgi mevcud değildir.

 1. Gâzî Yûnus Kabri

Kabri, Beykoz-Yalıköy mezarlığındadır. İstanbul’un fethine katılan gâzîlerdendir. Hayatı hakkında bilgi yoktur.

 

 

 1. Uzun Evliyâ Kabri (Leblebici Baba)

Beykoz, Ortaçeşme’de kendi ismi ile anılan câminin bahçesinde gömülü olan bu Allah dostunun asıl adı Ömer’dir. 1500-1550 yılları arasında yaşamıştır. Halk arasında bu zâta, kabrinin uzunluğu nedeniyle Uzun Evliyâ ve Leblebici Baba denilmiştir. Vaktiyle harâb bir durumda olan kabri Ortaçeşme sakinleri tarafından ihyâ edilmiş ve yanına bir de câmi yapılmıştır. Hâlen ziyâret edilen kabirlerden biridir.

 1. Kırklar Sultânı Türbesi

Türbe, Beykoz ilçesi, Dereseki Köyü’ndedir. Kırklar Sultânı Peygamber Efendimizin (s.a.v.) neslinden olup Seyyîd’dir. Kabri, Kânûnî Sultân Süleymân Hân devri Nakşîbendiyye tarîkatı meşâyıhından Şeyh Kemâl Efendi tarafından keşfedilmiştir. Hayatı hakkında bilgi bulunmayan bu zâtın türbesi günümüzde hâlen ziyâret edilmektedir.

 1. Tezveren Dede Kabri

Beykoz-Paşabahçe’de medfûn bulunan Tezveren Dede rivâyete göre Beykoz-Yu’şâ Tepesi’nde medfûn bulunan Yu’şâ Peygamberin silâh arkadaşıdır. Bir başka rivâyete göre ise İstanbul fethinde bulunmuş erenlerdendir. Kabrinin etrâfı çevrili olup içinde serpûşlu bir şâhide yer almaktadır.

 1. Tezveren Dede Kabri

Mübârek kabr-i şerîfleri, Karadeniz’den İstanbul Boğazına girerken Anadolu Kavağı’nı geçince solda güzelim boğazın en yüksek tepesindedir. Burası Karadeniz ve Marmara’yı aynı anda seyredebilme husûsiyetini kendinde toplayan bir yerdir. Mübârek bir makamdır. Yu’şâ Peygamberin kabri yanında ise H.1169/M.1755 senesinde Yirmisekiz Çelebizâde Mehmed Sa’id Paşa tarafından yaptırılan bir mescid bulunmaktadır. Yu’şâ Aleyhisselâm Hazretleri, İsrâiloğlullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Mu’sâ Peygamber (aleyhisselâm) Hazretlerinden sonra gönderilmiş olup Mu’sâ Aleyhisselâm’ın yeğenidir. İsmi Yu’şâ olup, Hristiyanlar Ye’şû derlerdi. Yûsuf Peygamberin neslinden gelen Nûh Peygamberin oğludur. Annesi Mu’sâ Peygamberin kız kardeşidir. Mu’sâ Peygambere bildirilen dînîn esaslarını insanlara tebliğ etti. Mu’sâ Peygamber zâlim Fıravun’un zulmü üzerine Allah u Teâla’nın emri ile kendine inananlarla birlikte Mısır’dan Tih Sahrasına hicret ederken Yu’şâ Peygamberde onunla beraber idi. Mu’sâ Peygamber Hızır Aleyhisselâm ile görüşmek üzere çıktığı yolculukta onunla beraber bulundu. Mu’sâ Peygamber Hızır ile karşılaşınca Yu’şâ Peygamber geriye döndü. Mu’sâ (a.s.) vefât ederken yerine Yu’şâ Peygamberi bıraktı.

Yu’şâ Peygamberin kabri Şeyh Yahyâ Efendi’nin mânevî keşfiyle bildirmiştir. Onun kabrinin yeri hakkında iki rivâyet vardır.

1-Nablus ve Halep yakınında bulunan Maarra şehri.

2-İstanbul’da Beykoz’da, Yu’şa Tepesi’nde.

BEYKOZ İLÇESİ’NDEKİ DİĞER TÜRBE VE KABİRLER

 1. Edhem Efendi Kabri, Serbostanî Dergâhı şeyhi
 2. Giritli Şeyh Mehmed Selîm Efendi Kabri, Rufâîyye tarîkatına mensûb şeyh. Kabri, Göksu Mezarlığı’ndadır.
 3. İskender Paşa Türbesi, Vâli, Türbesi, Kanlıca’da, Kanlıca Câmii yanındadır.
 4. Karakulak Ahmed Ağa Kabri, Karakulak Suyu’nu bulan zâtdır. Kabri, Akbaba Köyü’ndedir.
 5. Kavak Hasan Dede Kabri, Kabri, Anadoluhisarı’ndadır.
 6. Şemsî Sultân Kabri, Velî, Kabri, Akbaba Köyü’ndeki mezarlıktadır.
 7. Şeyh Abdülhâkim Buhârî Efendi Kabri, Nakşibendîyye tarîkatına mensûb şeyh, Akbaba Dergâhı şeyhi Kabri, Akbaba Köyü’nde, Cân Fedâ Câmii hazîresindedir.